ANBI

Officiële naam en publiek bekende naam
Statutaire naam: Stichting “Voor Vrije Keuze” (statutaire zetel: Leusden)
Publieke naam: Voor Vrije Keuze

KvK- en RSIN-nummer
KvK-nummer: 57499144
RSIN-nummer: 852608093

Contactgegevens
Postbus 357
3830 AK Leusden
Tel. 033-4343013
email: info@voorvrijekeuze.nl
website: www.voorvrijekeuze.nl

Doelstelling volgens de statuten
Artikel 2:
1. De stichting is een ideële stichting en heeft ten doel:
a. het bevorderen van het recht op een vrije keuze en het recht op eigen verantwoordelijkheid van kinderen, jongeren en volwassenen;
b. het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het uitdragen, beschermen en in stand houden van informatie waar en wanneer inbreuk gepleegd wordt op het recht van vrije keuze en het recht op eigen verantwoordelijkheid;
- het signaleren en onder de aandacht brengen van knelpunten, die deze ontwikkeling belemmeren;
- samenwerking en contacten te onderhouden met andere personen en organisaties die eenzelfde doel als de stichting nastreven;
- het werven van fondsen en subsidies en het beheren van deze middelen, ten einde het doel van de stichting te realiseren;
- het gebruik van alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

Het Beleidsplan
Klik hier voor het Beleidsplan Stichting Voor Vrije Keuze (pdf): VVK beleidsplan 2014-2015

Bestuurssamenstelling per 27 oktober 2014
Bernard Schmidt, voorzitter
Sietze Blom, penningmeester

Het Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakt kosten.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
Voor een verslag van de activiteiten, zie de webpagina’s Campagne en Blog.

Financiële verantwoording
Klik hier voor de Jaarcijfers 2013 (pdf): VVK Jaarcijfers 2013

Klik hier voor de Jaarcijfers 2014 (pdf): VVK Jaarcijfers 2014